Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

Sakramenty

Chrzest

Jest udzielany w czasie Mszy Św. tylko w 3 niedziele miesiąca i w święta, w każdym innym czasie po Mszy Św. Chrzestni, wg prawa kanonicznego, muszą być wierzący i praktykujący bez przeszkody do sakramentu pokuty, i mieć ukończony 16 rok życia. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest wychowanie dziecka w wierze katolickiej. -> KPK

I Komunia Święta

Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej przygotowują się do przyjęcia sakramentu przez udział w niedzielnej Mszy Św. i nabożeństwach okresowych (różaniec, droga krzyżowa i inne). Ważnym elementem przygotowania jest uczestnictwo dziecka w katechezie, gdzie otrzymuje podstawowe wiadomości dotyczące prawd wiary. Bezpośrednio przed uroczystością Komunii Świętej dzieci uczestniczą w cyklu spotkań stanowiących bliższe przygotowanie do przyjęcia sakramentu. -> KPK

Bierzmowanie

Kandydaci do sakramentu bierzmowania to ci, którzy świadomie wyznają swoją wiarę i starają się według niej żyć, oraz mają dobrą wolę. Nie mogą przystąpić do tego sakramentu ci, którzy zaniedbują udział w niedzielnej Mszy Św. i w wyznaczonych spotkaniach. W trakcie roku szkolnego kandydaci spotykają się w każdy piątek na Mszy Św., po której odbywają się spotkania formacyjne. Młodzież zobowiązana jest do zdania egzaminu przed katechetą, w wyznaczonym terminie. Podsumowaniem przygotowania jest rozmowa kandydata z ks. proboszczem. Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu młodzież uczestniczy w cyklu spotkań stanowiących bliższe przygotowanie do sakramentu. -> KPK

Sakrament Pokuty

Chcąc pojednać się z Bogiem w Komunii Św. w sposób godny należy wcześniej wyspowiadać się. Każdy grzech ciężki, każda nieobecność na niedzielnej Mszy św. z własnej winy, jest utratą łaski Bożej. Niegodne przyjmowanie Komunii Św. jest poważnym nadużyciem i dewiacją sumienia. Spowiedź odbywa się przed każdą Mszą Św. i w razie potrzeby.

Namaszczenie chorych

Mamy obowiązek wzywać kapłana do chorych wcześniej niż w momencie agonii. Proszę zgłaszać chorych, którzy chcieliby regularnie lub w miarę potrzeb przyjmować Komunię Św. oraz przystępować do spowiedzi. Postarajmy się, aby nasi bliscy nie odeszli z tego świata nie pojednani z Bogiem. -> KPK

Małżeństwo

Narzeczeni zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa, zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem. Podobnie do USC. Świadkowie muszą mieć ukończone 18 lat. Dopuszcza się dwa równorzędne sposoby zawarcia małżeństwa. Pierwszy z nich polega na złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński wobec kierownika USC oraz duchownego. Drugi zaś – na złożeniu przez osoby zawierające związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła oświadczeń wyrażających wolę wywołania przez to małżeństwo skutków przewidzianych przez prawo polskie (tzw. małżeństwo konkordatowe). Narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa zobowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego (trzecie soboty miesiąca). -> KPK

Tryb postępowania przewidziany dla zawarcia małżeństwa konkordatowego:

  1. Wystawienie przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zawierającego treść i datę złożonych przed nim oświadczeń narzeczonych w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci (dokument jest ważny 3 miesiące, po upływie daty ważności dokumentu narzeczeni muszą otrzymać nowy).
  2. Przedłożenie duchownemu przez narzeczonych zaświadczenia wystawionego przez kierownika USC.
  3. Przyjęcie przez duchownego oświadczenia woli narzeczonych jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu.
  4. Sporządzenie przez duchownego zaświadczenia stwierdzającego fakt złożenia przez narzeczonych w/w oświadczenia woli.
  5. Przekazanie przez duchownego do USC w/w zaświadczenia.
  6. Sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC.

Jeśli chcesz obejrzeć pełna wersje Kodeksu Prawa Kanonicznego, kliknij tutaj. Możesz także ściągnąć kodeks w postaci pliku *.pdf stąd.

Możesz też ściągnąć Katechizm Kościoła Katolickiego w wersji *.pdf stąd.

Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum